ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ประชุมทางไกลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนิเทศภายใน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ พร้อมด้วย นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสิริลักษณ์ วงค์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สพม.เชียงใหม่ ประชุมทางไกลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 และได้ชี้แจงการดำเนินงานแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ผู้รับผิดชอบระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน
ภาพ/ข่าว : ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี

ร่วมแสดงความคิดเห็น