“เกษตรเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บลำไย”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บเกี่ยวลำไยรวมถึงประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บเกี่ยวลำไยในพื้นที่ และแรงงานต่างถิ่น ในระหว่างวันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการแรงงานเก็บเกี่ยวลำไยและจากนั้นจะมีการดำเนินให้ความรู้แก่แรงงานรับจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บเกี่ยวลำไยตามมาตรฐานสุขอนามัยในการเก็บเกี่ยวลำไยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสรวมถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสแก่แรงงานรับจ้าง เพื่อจัดทำฐานทะเบียนข้อมูลทางด้านแรงงานภาคเกษตรรวมที่ปลอดภัย และออกบัตรประจำตัวแรงงานผู้เก็บลำไย รวมถึงการบริหารแรงงานการจัดเก็บลำไยได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อรัสไวรัส covid-19 จึงขอความร่วมมือผู้มีอาชีพรับจ้างเก็บเกี่ยวลำไยในทุกกิจกรรม เช่น แรงงานรับจ้างเก็บ แรงงานคัดเกรด เป็นต้น แจ้งขึ้นทะเบียนผู้เก็บลำไย โดยสามารถกรอกแบบคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่สำนักนักงานเกษตรอำเภอหรือตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆนัดหมาย ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 0 5311 2478-9 ต่อ 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น