การแข่งขันทักษะวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท(สมัครได้ตามความถนัด)
1. ประเภทแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
2. ประเภทเทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ส่งใบสมัคร สําเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา ผลงงาน ที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
ประกาศผลรอบคัดเลือกผลงาน วันที่ 11 สิงหาคม 2564
ทาง https://www.facebook.com/Prearchcisat
ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินประเภทละ 10 กลุ่ม วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564
ทางออนไลด์
*หมายเหตุ
1.โจทย์รอบคัดเลือกและใบสมัครอยู่ในโพสด้านล่าง
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และทีมแข่งขันต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น