“เกษตรเชียงใหม่เยี่ยมแปลงใหญ่เชียงดาวภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียม ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว โดยนายสมเกียรติ พานพบ เกษตรอำเภอเชียงดาว และนายสวาท นันติยะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ กล่าวว่ากลุ่มแปลงใหญ่มีสมาชิกกลุ่ม 30ราย พื้นที่การผลิตกว่า 352 ไร่ ทางกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก โครงการดังกล่าวเพื่อ ยกระดับการผลิต จากการใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งการเตรียมแปลง,คัดเกรดกระเทียม ,ขัดกลีบกระเทียม ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากใช้แรงงานคนมาก แต่ปริาณที่ผลิตได้น้อย และคุณภาพไม่สม่ำเสมอ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ2,100,000บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องแกะกระเทียม , เครื่องขัดกลีบกระเทียม, เครื่องแยกกลีบกระเทียม ,รถแทรกเตอร์ เพื่อยกระดับการผลิต รวมถึงคุณภาพ ตลอดจนรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอย่างยั่งยืน
ส่วนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ นั้นขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง ขอสนับสนุนถุงห่อมะม่วง กล่องบรรจุ รวมถึงโรงคัดบรรจุ
ทางด้านนางเขมวรรณ ดวงจันทร์เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ด้านพืชของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 109,705,896 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการดำเนินงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานบูรณาการลงพื้นที่คอยกำกับดูแลให้คำแนะนำโดยอิงระเบียบทางราชการอย่างถูกต้องโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น