พิธีมอบทุนการศึกษา “พี่ช่วยน้อง ในสถานการณ์โควิค -19 “

อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นผู้แทน ศ.พญ.มาลัย-นพ.วีรวัฒน์ มุตตารักษ์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 10 มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นางสาวศิรดา โลบูลโย่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในโครงการ” พี่ช่วยน้อง ในสถานการณ์โควิด-19 ” โดยมี รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนนท์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 5 รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี รศ.ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ และผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ และผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น