ประชุมทางไกลศูนย์วิชาการสังคมศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ประชุมทางไกลศูนย์วิชาการสังคมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สพฐ. รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จินาพันธ์ุ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการทำงานศูนย์วิชาการ การสร้างเครือข่าย และสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูสังคมศึกษา # ปอยปัญญาครูสังคมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี

ร่วมแสดงความคิดเห็น