ประกาศ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย On Hand Time 26-30 กรกฏาคม 2564

โรงเรียนมงฟอร์ตวิหยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ที่ 14/2564

เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

เพื่อเป็นการลดภาวะตึงเครียดจากการเรียนรูปแบบ On-Line ในช่วงที่ผ่านมา และให้นักเรียนมีเวลาในการติดตามงานที่ค้างส่งครูผู้สอน (On-Hand) โดยยังคงเน้นความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อันอาจเกิดขึ้นกับทุกคน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

จึงขอปรับรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้

1. ปรับการเรียนการสอน On-Line เป็นแบบ 0n-Hand (เพื่อให้นักเรียนได้ติดตามงานที่ค้าง

ส่งครูผู้สอน) ของนักเรียน ชั้น ม. 1 – 6 และ EP-M.1 – 6 ทุกแผนการเรียน ตั้งแต่วันที่ 27,29 และ 30

กรกฎาคม 2564

2. กิจกรรมเสาร์สร้างเสริม ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ On-Line ตามปกติ

3. ปิดให้บริการหน่วยงานภายในโรงเรียนฯ ทุกฝ่าย โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนปฏิบัติงานนอกโรงเรียน (Work Form Home)

4. พนักงานให้ผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO : SMART & SECURE”

ปีการศึกษา 2564 อย่างเคร่งครัด

5. ยกเลิกประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 112564 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 72/2564

6. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้กำชับให้นักเรียนได้ดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการ

ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุด

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

(ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกลวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

DIs

เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น