ผู้ใจบุญสร้างอานิสงส์ถวายไฟส่องสว่าง โซล่าร์เซลล์ ให้วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 เวลา 18.00 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ รับมอบไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ โซล่าร์เซลล์ 22 ชุด รวมเป็นเงิน 35,950 บาท จากนายสุเมตต์ เจริญราช และคณะ คุณรัญชน์ศา (คุณนะ) และ กลุ่มบุญภาวนา พร้อม กัลยาณมิตร 7 ชุด คุณสุชาติ แตงมา นางสาวบงกชภัค แตงมา คุณณัฐประภา ยรรยงเกษมสุข(คุณเป็กกี้) 3 ชุด ไฟแสงสว่างสปอร์ตไลท์ โซล่าร์เซลล์ ขนาด 1,000 วัตต์ 10 ชุด ไฟตุ้มโซล่าร์เซลล์ ขนาด 150 วัตต์ 1 ชุด ไฟส่องทางขนาด 10 วัตต์ 1 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,950 บาท
………..พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า นายสุเมตต์ เจริญราช และคณะ ได้มาถวายไฟส่องสว่าง โซล่าร์เซลล์ให้กับวัดพระธาตุช่อแฮฯ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากถวายเป็นครั้งแรกไปแล้ว รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ได้มาติดตามไฟส่องสว่าง โซล่าร์เซลล์ เห็นว่าที่ติดตั้งไปครั้งที่ 1 ทำให้วัดมีแสงไฟสว่างไสว อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาประกอบศาสนกิจและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงขออนุโมทนาบุญด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น