ม.แม่โจ้ ขานรับนโยบายกระทรวง อว. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ปกครอง

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาวนักศึกษาและผู้ปกครอง ในช่วงวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามมติ ครม.ล่าสุด โดยกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีข้อสรุปให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ 35 แห่ง ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ จำนวนนักศึกษา 922,794 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง นักศึกษา 396,858 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง นักศึกษา 133,782 คน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง 11,678 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง นักศึกษา 285,500 คน รวม 155 แห่ง นักศึกษา 1,750,109 คน ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็นขั้นดังนี้

-ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา ร้อยละ 50
-ส่วนตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ลดร้อยละ 30
-ส่วนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร มีนักศึกษาทุกชั้นปีโดยรวมประมาณ 15,000 คน ในปีการศึกษา 2564 จะมีนักศึกษาใหม่ จำนวนประมาณกว่า 4,000 คน ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 30 โดยมหาวิทยาลัยเองจะสนับสนุน ร้อยละ 20 และนอกจากนี้ เรายังมีการสนับสนุนมาตรการ อื่น ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการพิจารณา เช่น การจัดการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา และจัดสวัสดิการดูแล หากเกิดกรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนักศึกษาทุกครอบครัว ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด – 19 ในครั้งนี้ ด้วยความเป็นห่วงในสุขภาพความปลอดภัยและสภาพจิตใจของนักศึกษาและผู้ปกครองทุกครอบครัว เราจะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยดีครับ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น