ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง เดินสายทำบุญแบบนิวนอร์มอล ถวายเทียนพรรษา 4 วัด 2 ตำบล

 

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ปอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสพป.แพร่เขต 1ตามที่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ และเวียนเทียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงเห็นความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และได้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดมา

……..โดยในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้กำหนดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์ จำนวน 4 วัด คือ วัดในตำบลทุ่งกวาว จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดทุ่งกวาว วัดโศภนาลัย วัดนาแหลมเหนือ และวัดในตำบลเหมืองหม้อ 1 วัด คือ วัดปทุม โดยจัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็น 4 กลุ่มกลุ่มละประมาณ 20 คน แยกกลุ่มกันไปทำบุญตามวัดทั้ง 4 วัดดังกล่าว โดยทำกิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มข้น……….โดยการทำบุญที่วัดปทุม มีท่านพระครูอดุลย์พัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดปทุมได้กล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาและการถวายผ้าอาบน้ำฝน และได้นำนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์และท่านได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 3,500 บาท การทำบุญที่วัดนาแหลมเหนือ มีท่านพระครูปยุตวรการ เจ้าอาวาสวัดนาแหลมเหนือได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับนักเรียนและโรงเรียน

………จากนั้นได้นำนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์และได้จัดเลี้ยงไอศครีมแก่นักเรียนทุกคนดัวย ส่วนการทำบุญถวายเทียนพรรษาที่วัดโศภนาลัย มีท่านพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับนักเรียนและโรงเรียน รวมทั้งอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาและการถวายผ้าอาบน้ำฝน จากนั้นได้นำนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์ ส่วนที่วัดทุ่งกวาว มีท่านหลวงปู่พระราชวิสุทธี เจ้อาวาสวัดทุ่งกวาว ได้รับการถวายทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนจากโรงเรียน หลวงปู่ได้สัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับนักเรียนและโรงเรียน ส่วนภาคบ่ายโรงเรียนได้นำนักเรียนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เช่น จากแหล่งเรียนรู้ช่อง
ยูทูป รวมทั้งจากแหล่งความรู้อื่นๆ ในช่องทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งได้นำนักเรียนนั่งสมาธิ ณ อาคารประชาสามัคคี 60 ปี รัฐราษฎร์บำรุงด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น