พช.สูงเม่น “เอามื้อสามัคคี” ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล รอบที่ 2 แปลงนายไพรัช ปลอดโปร่ง

…..เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรม ” เอามื้อสามัคคี” ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล รอบ 2 แปลงนายไพรัช ปลอดโปร่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนแรงงาน เรียนรู้ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 4 ฐาน ดังนี้
1. ฐานรักแม่โพสพ
2. ฐานรักแม่ธรณี
3. ฐานปลูกสมุนไพรต้านโควิด
4. ฐานคนมีน้ำยา(น้ำยาล้างห้องน้ำ)
……..ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตกรอำเภอสูงเม่น ครูกศน.ตำบลเวียงทอง ปลัดอำเภอประจำตำบลเวียงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.เวียงทอง ผู้นำ อช. อำเภอสูงเม่น ลูกจ้างเหมาบริการโครงการตำบลแบบบูรณาการอำเภอสูงเม่น สารวัตรกำนันตำบลเวียงทอง เจ้าของแปลงที่ร่วมโครงการ โคก หนอง นา นพร. และนพต. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
…… ในการนี้นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น