เทศบาลแม่ริมออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างถนน วัด ตลาดสด สร้างความอุ่นใจให้ชาวบ้าน

นางอำไพพรรณ ทับทอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม มอบหมายนายสุวิทย์ ณ เชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ นายวีระยุทธ์ ปิ่นแก้ว ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ริม นำรถบรรทุกน้ำออกทำความสะอาดถนน และใช้น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อฉีดพ่น เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความอุ่นใจในความปลอดภัยที่ประชาชนในเขตเทศบาลจะได้รับ โดยมีการปล่อยแถวกำหนดพื้นที่การฉีดพ่นล้างถนนทั้งสายหลักและสายรองตามชุมชนต่างจนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ดำเนินการที่ศาสนสถาน ตลาดสดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น