แม่ฮ่องสอน มอบถุงอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง ที่ 3 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเป็นประธานมอบถุงอุปโภคบริโภค ในโครงการให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมพิธีมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับการมอบถุงอุปโภคบริโภคในวันนี้ ได้มอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 280 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส หมู่บ้านละ 10 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ส่วนอีก 490 ชุด จะมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ดูแลพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารทยอยนำไปส่งต่อยังหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 770 ชุด


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น