โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) ได้บันทึกรับส่งมอบโครงการจาก กอ.รมน จ.แพร่

นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เผยว่า ร.ร.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)ได้ บันทึกการส่งมอบ – รับมอบ โครงการกอ.รมน.จังหวัด พ.ร. โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.พ.ร./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร. มอบหมายให้ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบ โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ กับ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) โดยมีนายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ร่วมลงนามรับมอบ กิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
2. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่
3. กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดภัย
4. กิจกรรมการจัดการสหกรณ์
…………ทั้งนี้ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้าโครงการ พร้อมรับฟัง การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กำลังดำเนินการ การเลี้ยงเป็ดพัน์ไข่ ปัจจุบัน มีเป็ด จำนวน 100 ตัว ให้ไข่วันละ 60 – 70 ฟองต่อวัน การปลูกพืชผักตามฤดูกาล รวมทั้งกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว ออกไข่วันละ 70 – 80 ฟอง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกกล้วยหอม การทำนา การเลี้ยงกบนา การเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ปลูกผักสาธิต 2 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา และผักหวานป่าร่มเงาต้นแคบ้าน โดยพบว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง โรงเรียนได้นำผลผลิตทางการเกษตรประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน แบ่งปันให้นักเรียนนำไปรับประทานที่บ้านเพื่อเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในฐานเคหะกิจ และนำผลผลิตออกจำหน่ายให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน เพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน
จากการจัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งผลให้นักเรียนมโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัย มีปริมาณที่เพียงพอ และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น