ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุก อปท. บูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งป้องกันโควิด-19 ในระดับพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันโควิด-19 ระดับพื้นที่ กำชับทีมโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน สอดส่งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมยกระดับสร้างการรับรู้การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือ D-M-H-T-T-A

วันนี้ (27 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ แก่นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และทีมโควิดหมู่บ้าน ผ่านทางระบบ Zoom

 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้เป็นระลอกที่ 4 ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นระลอกที่มีการระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน โดยสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการจำนวนเตียง การดูแลผู้คน รวมถึงการกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเชิงพื้นที่ ฉะนั้นทีมโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน จึงเป็นกำลังหลักสำคัญ ที่เปรียบเสมือนทหารแนวหน้า ภายใต้หลักการต่อสู่เอาชนะโควิด-19 และเป็นมดงานที่จะต้องประสานการดำเนินงานกับภาคส่วนของจังหวัด ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมุขภาพประจำตำบล คอยสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีทรัพยากรด้านการบริหารที่ครบถ้วน

 

 

สำหรับภารกิจหลักที่สำคัญของทีมโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน ในขณะนี้ คือการตรวจสอบและสอดส่งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รวมถึงคนในพื้นที่ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและกลับเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยรถยนต์ส่วนตัว เพราะอาจเกิดหลุดรอดจากจุดตรวจทางบกได้ เพราะมีเส้นทางการเข้ามาที่หลากหลาย ส่วนผู้ที่เดินทางมาโดยขนส่งสาธารณะ อากาศยาน รถไฟ เชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการคัดกรองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากเกิดการระบาดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะส่งทีมงานด้านสาธารณสุขลงไปคัดแยก ตรวจเชิงรุก ให้ทราบผลการตรวจโดยเร็วที่สุด เพื่อสามารถควบคุมและหยุดวงจรการระบาดไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการบริหารงานในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระดับตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ เพราะความร่วมมือของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการได้กำหนด เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ และไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากเกินไป

ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกนี้ เป็นการระบาดที่รวดเร็ว เป็นวงกว้าง และกระจายไปทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งยังเป็นการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์อย่างเดลต้า (อินเดีย) มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้กุญแจหลักสำคัญในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ คือ “การ SWAB ให้เร็วที่สุด และเข้ารับการรักษาภายหลังจากทราบผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมง” พร้อมเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่สอดส่อง ดูแล ไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้คนจำนวนมาก และให้ยกระดับสร้างการรับรู้การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด คือ D-M-H-T-T-A ซึ่งหากชุมชนปลอดภัย หมู่บ้านปลอดภัย จังหวัดก็จะปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น