พช.สูงเม่น มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจน จากผลกระทบการระบาดโรคโควิด19

เมื่อบ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ร่วมมอบของให้ครัวเรือนยากจน และผู้มีผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบจากวิกฤต การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
– อาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ
– ถุงยังชีพ
– หน้ากากผ้า
– เมล็ดพันธุ์ผัก
– เสียม
– น้ำดื่ม
โดยมีนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางมาลี ชัยธิ นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น นายบุญส่ง พิศพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และครัวเรือนยากจนที่ได้รับการคัดเลือกมารับถุงยังชีพ จำนวน 10 ราย
ในการนี้ นางสาวหอมกลิ่น แก้วน้อย ผู้แทน สส. ร่วมมอบน้ำดื่มในกิจกรรมครั้งนี้


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น