จิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจพัฒนาประตูขัวเผือก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณประตูขัวเผือก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

ทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทานและประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณประตูขัวเผือก แม่ฮ่องสอน เช่น กำจัดวัชพืช และชะล้างบริเวณประตูขัวเผือก เศษกิ่งไม้ ขยะ เป็นต้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัยและใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น