มท.ส้ง มท. สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง อปท. ทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง Quarantine และ Community Isolation เพื่อป้องกัน ระงับโรค และรักษาพยาบาลโควิด-19 ได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

วันนี้ (28 ก.ค.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 (3) กำหนดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ปวยทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ และให้รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่าง ๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่อาจเพิ่มจำนวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชน ที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่น ๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation)
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ระงับโรค และการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายรายการอื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ และศูนย์พักคอย (Community Isolation) เช่น ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พิจารณาเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 103/2564
วันที่ 28 ก.ค. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น