คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิดฟาร์มไข่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ในอำเภอหางดง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

 

วันนี้ (30 ก.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มพนักงาน บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มไข่ไก่ขนาดใหญ่ในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง โดยก่อนหน้านี้ได้นำมาตรการ Bubble and seal เข้ามาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน แต่พบว่า ทางฟาร์มไม่สามารถดำเนินการตามหลักการได้ ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น วันนี้ (30 ก.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 97/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ทำการปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ทุกโซนของโรงงาน เป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน ขณะเดียวกันให้มีการควบคุมการเข้า – ออก พื้นที่หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง โดยขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้านสันป่าสักและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้า-ออก และห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก สถานที่ โดยให้ นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอหางดง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น