จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดบ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 31 กรกฎาคม นี้

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ (30 ก.ค. 64) ว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติเห็นควรปิดสถานที่เพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 98/2564 โดยให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย บ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมอย่างอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ทั้งนี้หากพบว่า บรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใดมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ตีความหรือวินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น