มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 – 19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

 

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่ 73/2564 และ 72/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

งดใช้อาคารสถานที่ที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเรียนการสอน การสอบ การอบรม การจัดกิจกรรม เป็นการชั่วคราว

ให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก 𝗪𝗼𝗿𝗸 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗵𝗼𝗺𝗲 ตามที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร

การจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามประกาศ มร.ชม. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 – 19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น