สถานประกอบการแม่ริม ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุโควิด-19

นายภัควัต ขันธหิรัญ นอภ.แม่ริม /หน.ศปก.อ.แม่ริม ร่วมด้วย นพ.ปัณณวิช จันทกลาง หัวหน้าทีม SAT รพ.นครพิงค์ และเจ้าพนักงาน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรจัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่องการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 50 คนขึ้นไป ในพื้นที่อ.แม่ริม โดยได้รับความสนใจจากสถานประกอบกา รเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 67 กิจการ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการทำงานในเชิงรุก เพื่อป้องกันโรคและมีแผนลงไปตรวจสอบตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น