นักเรียน ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง อ้อนชวนพ่อแม่ “งดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด รักษาศีล 5” ในช่วงเข้าพรรษา

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เปิดเผยว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการทุกหมู่บ้านใน ต.ทุ่งกวาว และตำบลใกล้เคียง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 106 คน โรงเรียนได้ตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนมาโดยตลอด ในปีการศึกษา 2564 จึงได้มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน

โดยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงแก่นักเรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 4 วัด และ 2 ตำบล เป็นต้น โดยในช่วงวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้มีกิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สู่ครอบครัวนักเรียนในช่วงเข้าพรรษา” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองและครอบครัวนักเรียน งด/ลดการดื่มเหล้า งด/ลดกิจกรรมอบายมุข มุ่งสู่การรักษาศีล 5 “ลดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19”

โดยใช้เวลาในภาคบ่ายก่อนเลิกเรียน ทุกวันทำกิจกรรม กิจกรรมแรกที่ดำเนินการเป็นกิจกรรม “ให้ความรู้สู่ความคิด” ให้ความรู้นักเรียนถึงโทษภัยของเหล้าสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งอบายมุขต่างๆ คุณประโยชน์การรักษาศีล 5 รวมทั้งแนวทางและวิธีการการรณรงค์งด/ลดดื่มเหล้า อบายมุขและปฏิบัติศีล 5 ในช่วงเข้าพรรษา สู่ครอบครัวนักเรียน โดยโรงเรียนได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพิบูลย์พัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย และพระอธิการ ดร.ศักดา ฉันทะโก เจ้าอาวาสวัดพระนอน ในฐานะครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาบรรยายให้ความรู้ด้านธรรมะในเรื่องนี้แก่ครูและนักเรียน โดยมี นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า, น.ส.กัญญ์ศิริ วิระคำ, นายชัชพงศ์ ขัดแก้ว ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กิจกรรมที่สอง กิจกรรม “จดหมายจากลูก ถึงคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว ชวนงด/ลดดื่มเหล้า,อบายมุข และปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในช่วงเข้าพรรษา โดยกิจกรรมดำเนินกิจกรรมตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาล เป็นการส่งการ์ดที่นักเรียนได้ระบายสีภาพที่สื่อให้คุณพ่อคุณแม่งด/ลดดื่มเหล้า,อบายมุข และปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในช่วงเข้าพรรษา ส่วนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ โดยมี น.ส.ศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ, น.ส.เพ็ญพรรณ เตโช, นางสุมิตรา เสียงหวาน รวมทั้งครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กิจกรรมที่สาม เป็นกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจและวิธีการเชิญชวน “จากความรักของลูกสู่คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัว” ในการเอาชนะเหล้าและอบายมุขในช่วงเข้าพรรษา โดยมี นางสุนทราภรณ์ ปัญหา และน.ส.พรรลิณี รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนฯเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง กล่าวอีกว่า จากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนมีความตั้งใจในการเขียนจดหมาย และบอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้มากๆ เพราะได้ทำหน้าที่
ที่ควรทำในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และทำให้ครอบครัวอบอุ่นยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น