มร.ชม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ และ คณะอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เข้าร่วมพิธีด้วย

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพคน และการจัดการความรู้ ทั้งจากงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้โดยการจัดอบรมด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวและเชื่อมโยงกับการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการงานวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทั้งจากการทำวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา รายงานวิจัยของเครือข่ายนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริม การนำกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ แผน และโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น