รับสมัครผู้ที่สนใจ ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ราย

 

จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ที่สนใจ ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100 ราย อายุบัญชีสำรอง 2 ปี โดยยื่นเอกสารทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค โดยจัดทำบัญชีสำรองของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ราย มีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

โดยให้ยื่นความประสงค์พร้อมหลักฐานอย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

✔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
✔️สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
✔️สำเนาทะเบียนบ้าน
✔️ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
✔️ใบรับรองแพทย์ กรณีอายุเกิน 70 ปี

ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าซองจัดส่งถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 (ถือวันและเวลาของไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นบัญชีสำรอง

✅ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20-80 ปีบริบูรณ์
✅มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันประกาศ (27 ก.ค. 64)
✅เป็นผู้ที่สามารถจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดทุกประการ
✅ต้องไม่ได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
✅มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเอง **หากมีอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์**
✅ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อน กับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร
✅ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของราชการของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
✅ ไม่เป็นพระภิกษุสงค์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจะได้ทำการคัดเลือกโดยวิธีสุ่มจับสลากหมายเลขตามลำดับรายชื่อในประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จนครบ 100 ราย ในวันที่ 6 กันยายน 2564

ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการสุ่มจับสลากทาง Facebook Live : PR Chiangmai โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/34447

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น