เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 1,000,000.-บาท สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก

วันนี้ ( 2 สิงหาคม 2564 ) ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายพัฒนพงษ์ พุทธปวน กำนันตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สืบเนื่องจากที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินงานสอดคล้อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดบริการสาธารณะทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้วยโอกาส การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการออม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง อันจะนพไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น