นอภ.พบพระ ประชุมกำนัน ผญบ. ประจำเดือน ส.ค. 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ Video Conference

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นอภ.พบพระ จ.ตาก ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยผ่าน Application วีดีโอ Line แอปพลิเคชั่นไลน์ Video Conference ลดการแออัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นอภ.พบพระ ชี้แจงการดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) การเฝ้าระวังบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่และบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การคัดแยกขยะในชุมชนการช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด การประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม และการรณรงค์ปลูกต้นไม้ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน ได้แก่ 1. นายสุพจน์ จักรแก้ว กำนัน ต.พบพระ อ.พบพระ รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ 1. นายพรชิต ทาสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.พบพระ อ.พบพระ รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่ 1. นางเพ็ญพัฒน์ โชติช่วงมณีกุล แพทย์ประจำ ต.พบพระ อ.พบพระ

รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ 1. นายบารมี คำปวนโห้ง สารวัตรกำนัน ต.พบพระ อ.พบพระ 2. นายชัยวัฒน์ แย้มชัย สารวัตรกำนัน ต.พบพระ อ.พบพระ รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ 1. น.ส.น้ำฝน จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ 2. นายวิทูร มุ่งเหมือย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ 3. นายศรีสมบัติ ศิริจันทร์โท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.2 ต.พบพระ อ.พบพระ

ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 10 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายชาตรี วิรุฬห์พุทธิกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.รวมไทยพัฒนา 2. นายวิทวัส แซ่ลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.1 ต.คีรีราษฎร์ 3. นางนเรศ มาคุ้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.9 ต.ช่องแคบ 4. นายเสาวัน ดวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10 ต.ช่องแคบ 5.นายสมชาย โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8 ต.พบพระ 6. นายยิ่งยศ ท้าวทำนอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.8 ต.รวมไทยพัฒนา 7.นายทัศนะ จันทร์เจนจบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1 ต.ช่องแคบ 8. นายจเร คีรีถิรกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.6 ต.พบพระ 9. นายบรรพต ใจธนาทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1 ต.รวมไทยพัฒนา 10. นายวรวุฒิ ปริญาภัสร์สกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.8 ต.รวมไทยพัฒนา 11. นายจิรายุทธ ว่าคุณธรรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม. 11 ต.รวมไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น