สพป.แพร่เขต 2 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลวาดภาพป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 อ.ลอง จ.แพร่ นายสันติชัย บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่” และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เหล้า บุหรี่” ประจำปี 2564 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด นักเรียนเกิดความตระหนัก
ถึงการป้องกันสารเสพติดให้เหมาะสมตามช่วงวัย
2. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)ในสถานศึกษาทุกระดับชั้น
3. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 205 ชิ้น ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 44 ชิ้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 111 ชิ้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 ชิ้น โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 ผลงาน

นักเรียนผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 1,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชยระดับละ 5 รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร
5. ครูผู้ฝึกสอน จะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น