สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู อบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ทางโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู เป็นผู้ชี้แจงที่มาของการอบรมและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู โดยมี ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ สพม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร และมี นางฐิติพร ไขแสง ดร.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน และคณะครู ผู้บริหาร สังกัด สพม.แม่ฮ่องสอน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น