อากาศยานกองทัพบก เพื่อพี่น้องชาวไทย ในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 144 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกำชับให้หน่วยดูแลกำลังพล เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด และสวมใส่เครื่องป้องกันตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างปลอดภัย นั้น

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ดำเนินโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน โดย การเคลื่อนย้ายโดยอากาศยานของกองทัพบก ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้นำเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (บ.ล.295) และ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Mi-17 (ฮ.ท.17) ในการส่งกลับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) ที่มีความประสงค์ไปรักษายังภูมิลำเนา เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้มีความปลอดภัย ในกรณีที่มีระยะทางไกลหรือมีความเร่งด่วนในการรักษาของผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความคับคั่งของระบบสาธารณสุขส่วนกลางกระจายไปยังส่วนภูมิภาค อีกทั้งลดความเหนื่อยล้า และสามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้มาตรการป้องกันสูงสุด (Fully Protection) อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน
สำหรับอากาศยานทั้ง 2 แบบของกองทัพบก ห้องโดยสารจะถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย ครอบคลุมเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ระบบความปลอดภัย ปรับระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ และการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการสื่อสารในขณะที่ทีมลำเลียง ประกอบด้วย นักบิน ช่างเครื่อง ทีมแพทย์และพยาบาล ได้ทดสอบขึ้นบินและซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตั้งแต่การรับและนำผู้ป่วยขึ้นเครื่อง การจัดการสัมภาระ,แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตน จนถึงการลำเลียงผู้ป่วยเมื่อถึงปลายทาง และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอากาศยานเมื่อจบภารกิจโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
1. การปฏิบัติของเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (บ.ล.295) จำนวน 2 ครั้ง ส่งผู้ป่วยฯ จำนวน 45 คน รายละเอียดดังนี้
1.1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้ทำการส่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกลุ่มสีเขียว จังหวัดน่าน จำนวน 24 คน เดินทางจากฝูงบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อเวลา 11.30 น. โดยมี มณฑลทหารบกที่ 38 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมทีมแพทย์ภาคพื้นดินและรถพยาบาล รอรับตัวผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวทั้ง 24 คน ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลน่าน เพื่อรับการรักษาตามระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ต่อไป1.2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ได้ทำการส่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกลุ่มสีเขียว จังหวัดน่าน จำนวน 21 คน เดินทางจากฝูงบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อเวลา 13.30 น. โดยมี มณฑลทหารบกที่ 38 จัดรถโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมทีมแพทย์ภาคพื้นดินและรถพยาบาล รอรับตัวผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวทั้ง 21 คน ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลน่าน เพื่อรับการรักษาตามระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ต่อไป2. การปฏิบัติของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Mi-17 (ฮ.ท.17) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ได้ทำการส่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกลุ่มสีเขียว จังหวัดตาก จำนวน 9 คน และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน รวม 11 คน เดินทางจากฝูงบิน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ ดังนี้2.1 เดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อเวลา 12.50 น. โดยมี มณฑลทหารบกที่ 310 จัดรถโดยสาร พร้อมทีมแพทย์ภาคพื้นดินและรถพยาบาล รอรับตัวผู้ป่วยกลุ่ม สีเขียวทั้ง 9 คน เพื่อรับการรักษาตามระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ต่อไป
2.2 เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเวลา 14.10 น. โดยมี มณฑลทหารบกที่ 39 จัดรถโดยสาร พร้อมทีมแพทย์ภาคพื้นดินและรถพยาบาล รอรับตัวผู้ป่วยกลุ่ม สีเขียวทั้ง 2 คน เพื่อรับการรักษาตามระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
ทั้งนี้การปฏิบัติ ในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2564 ทั้งการเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ และอากาศยาน สามารถนำพี่น้องชาวไทยกลับภูมิลำเนาได้เป็นจำนวน 408 คน รายละเอียดตามภาพโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ยังคงดำเนินการต่อไป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุด รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และหากผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 02-092-7766 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น