สุดเจ๋ง! จ.ลำพูนคว้ารางวัลชนะเลิศ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ จากระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2563 และให้จัดทำผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาประเมินผลและคัดเลือกผลงาน เพื่อรับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนมาว่าคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ.2563 ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว สำหรับพิธีมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผลการคัดเลือกดังนี้

1.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดลำพูน
รางวัลรองชนะเลิดอันดับที่1 จังหวัดอุทัยธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย จังหวัดสุโขทัย

2.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดยะโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จังหวัดอุทัยธานี
รางวัลชมเชย จังหวุัดอุบลราชธานี

3.กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จังหวัดสิงห์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จังหวัดลพบุรี
รางวัลชมเชย จังหวุัดอ่างทอง

4.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จังหวัดระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลชมเชย จังหวุัดตราด

ร่วมแสดงความคิดเห็น