ทน.เชียงใหม่ ออกประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด “งดเรียน On Site” ตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน2564

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6)

ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ( On site) ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564 และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 4 รูปแบบ (On Air,Online,On H-and,On Demad) และเนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีการรายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการ ดังนี้
1. งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2564 และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ 4 รูปแบบ (On Air,Online,On Hand,On Demand) ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนและหลักสูตรของแต่ละระดับด้วย

2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น