หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวรสกร ตั้งไพบูลย์ทรัพย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ณ สำนักงานคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น