ทต.ช่อแฮจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมารชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ พนักงาน คณะครูและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ

ร่วมดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ใช้บริการสถานที่แห่งนี้ มีความรู้และสามารถปฏิบัติตน ได้อย่างถูกวิธี เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เพื่อเป็นหารลดการสูญเสย ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวข้องกับข้นตอนและวิธีที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมสาธิต การใช้เครื่องดับเพลิง การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การอพยพนักเรียนไปจุดรวมพล การช่วยเหลือเด็กติดในรถ การป้องกันเด็กจมน้ำ ตามนโยบาย “ตะโกน โยน ยื่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลช่อแฮ ให้ความรู้ ทักษะต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น