ชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาฯ 14 มอบเงิน 1 ล้านบาท เป็นขวัญกำลังใจให้ชาวแม่แจ่ม ที่สร้างฝายชะลอน้ำแล้วกว่า 50,000 ฝาย

ชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาฯ 2514 มอบเงิน 1,560,000 บาท แก่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านละ 500 ฝาย รวมทั้งสิ้น 52,000 ฝาย ในโครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2514 นำโดยนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2514 และนายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมามอบเงินจำนวน 1,560,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวอำเภอแม่แจ่ม 104 หมู่บ้าน ที่ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านละ 500 ฝาย รวมทั้งสิ้น 52,000 ฝาย แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ในโครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และกำนันทั้ง 7 ตำบลของอำเภอแม่แจ่ม ร่วมรับมอบ

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2514 กล่าวว่า คณะชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาฯ 2514 ได้เล็งเห็นคุณูปการในเรื่อง รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้เสียหาย จนนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ และประสบกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากป่าถูกทำลาย โดมีข้อมูลว่าประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม นำโดย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดทำวาระแก้ปัญหาป่าไม้ และวาระการงดใช้สารเคมีทำการเกษตร โดยใช้ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เน้นทำการเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีแต่เพิ่มหนี้สินครัวเรือนให้แก่เกษตรกรจำนวนมาก

ในการนี้ อำเภอแม่แจ่ม ได้ให้สัจจะคำมั่นว่าจะนำประชาชนฟื้นป่าด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ทุกอำเภอในเขตที่มีเขาหัวโล้น และฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริอย่างจริงจัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น