เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประกวดงานสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 โรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นผู้แทนภาคเหนือ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประกวดงานสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี2564 กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ โดยโรงเรียนสองแคววิทยาคม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนภาคเหนือ ผ่านระบบzoom meeting โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรนาย เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกถ่ายทอดสัญณานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอดอยหล่อ นางสายสุนี ผลศรัทธา เกษตรอำเภอ นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม และคณะครู และนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร ร่วมแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว


กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายชาติพันธุ์ที่สนใจ และภาคภูมิในอาชีพเกษตรกรรม ผ่านฐานการเรียนรู้การฝึกทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมเด่น เช่น เลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร ,กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ,กิจกรรมเลี้ยงไก่ใข่ ,ไก่สวยงาม, ไก่ประดู่หางดำ ,กิจกรรมปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ, กิจกรรมกาแฟหละอ่อน, กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปัก,กิจกรรมผักเชียงดาและการแปรรูป, กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ อีกทั้งนำระบบสหกรณ์มาใช้ในกลุ่มกิจกรรมที่มีการแบ่งปันผลกำไรอย่างเป็นธรรมตามระบบสหกรณ์ และที่สำคัญยิ่ง ยังส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรภูมิใจในชาติพันธุ์ สร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ลดต้นทุน ยังมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักผ้าลายม้งโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสcovid -19 ก็สามารถปรับรูปแบบการตลาดเป็นการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจากคณะครูในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชนในชุมชนเป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคม คือ เรียนรู้จากการทำจริง การปลูกฝังทัศนคติของเด็กให้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร รู้จักใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น