เชียงราย จัดฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 2 ในพื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.แม่สาย

เวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.ย. 64 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกฤศ โพธสุธน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายชาญชัย แสนรัตน์ นายอนุชา ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่สาย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่พี่น้องชาวเชียงราย ผู้ที่ได้รับวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย ณ โรงพยาบาลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต่อมาเวลา 11.45 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่พี่น้องชาวเชียงราย ผู้ที่ได้รับวัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” รอบที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ในการนี้นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเชียงราย และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก ในเวลานี้วัคซีนคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะช่วยก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของอาการและการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มโดยรวดเร็วและมีปริมาณเพียงพอ จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดภาระของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

อีกทั้งการจัดสรรและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกหมู่บ้าน 124 ตำบลในจังหวัดเชียงราย ตามสัดส่วนของประชากร โดยการจัดลำดับรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนโดยได้เรียงตามการลงทะเบียนในเชียงรายร่วมใจแยกเป็นรายตำบล

ร่วมแสดงความคิดเห็น