จ.ลำพูน ประกาศ สามารถใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

ลำพูน สามารถใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และหรือจัดผสมผสานกับรูปแบบอื่น ๆ (Hybrid)

ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องปฏิบติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน สถานศึกษาใดพร้อม สามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาได้เป็นรายกรณี

อนึ่ง คณะครูจะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กำหนดให้มีการสุ่มตรวจด้วย ATK เป็นระยะ และจะต้องมีการดำเนินมาตรการรองรับที่ชัดเจนเมื่อพบการติดเชื้อในสถานศึกษา

นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น