กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อ 14 ก.ย.64,1100 พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ประสานงานบูรณาการร่วมกับ นายวรายุทธ บุญค่อม นอ.แม่จัน, สสจ.เชียงราย, สสอ.แม่จัน, รพ.แม่จัน, ท้องถิ่น/ท้องที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้
1) เวลา 11.00 น. บ้านมูเซอบน (หมู่บ้านบริวารแม่สลองนอก)ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน
2) เวลา 12.00 น. บ้านร่องคี อาข่าต.ป่าซาง อ.แม่จัน
ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี ท้องถิ่น/ท้องที่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ทั้งนี้ พ.อ.พักตร์พงษ์ ฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านราษฎรที่กักตัว เพื่อมอบส่ิงของ และให้กำลังใจผู้กักตัว ในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น