ทต.เวียงเทิง จัดโครงการอบรม ”ปลูกฝักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชนบริโภคปลอดภัย”

วันที่ 13 ก.ย. 64 เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย จัดอบรมโครงการ ”ปลูกฝักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตเยาวชนบริโภคปลอดภัย” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจาก 5 ชุมชนในเขตบริการของเทศบาลตำบลเวียงเทิง โดยมีนายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม นายกษิดิฐ ศรีพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นางชนิกรณ์ ศรีธาราธิคุณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า จากการที่เรามีกาดน้อยฮิมอิง ตลาดสด 3 ข. ซึ่งเป็นตลาดของชุมชนบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 เป็นตลาดที่ชาวบ้านเอาพืชผักสวนครัวที่ปลูกในครัวเรือนแบบปลอดสารพิษนำมาขายยังตลาดแห่งนี้ ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้ที่รักสุขภาพที่ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษก็จะมาจับจ่ายใช้สอยยังกาดน้อยฮิมอิงแห่งนี้ และนับวันความต้องการของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษมีปริมาณเพิ่มขึ้น ตนจึงได้ปรึกษากับสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อหาแนวทางในการผลิตผักปลอดสารพิษให้เพิ่มขึ้น ทางสำนักปลัดจึงสำรวจข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จึงเกิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ตั้งแต่เรื่องของดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายต่อ การทำปุ๋ยมูลใส้เดือน และเมื่อผลผลิตออกมาเราจะมีการตรวจผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค “สำหรับผลผลิตที่ออกมา เรามีตลาดรองรับให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลจะรับซื้อพืชผักสวนครัวที่ผลิตโดยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อนำไปทำอาหารให้กับเด็กนักเรียน หากผลผลิตเหลือเราก็มีกาดน้อยฮิมอิง เป็นตลาดรองรับ ในอนาคตหากผลผลิตมีมากขึ้นเราอาจจะขยายนำไปขายยังร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเทศบาลตำบลเวียงเทิง” นายสิงห์ทอง กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น