จ.แพร่ ประชุมเข้มคณะกรรมการโรคติดต่อครั้ง ที่ 31 ประจำปี 2564

จ.แพร่ประชุมเข้มคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.แพร่) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อบ่ายวันที่14 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 31/2564 ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่(ศปก.จ.แพร่) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และผลการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนของจังหวัดแพร่ สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดแพร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยในจังหวัดแพร่ 5 ราย ผู้ป่วยจากต่างจังหวัดคนแพร่ไม่ทิ้งกันจำนวน 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,468 ราย (ผู้ป่วยในจังหวัดแพร่ 379 ราย ผู้ป่วยจากต่างจังหวัดคนแพร่ไม่ทิ้งกันจำนวน 496 ราย จากสถานที่กักกันตัว 593 ราย) ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จำนวน 82 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 42 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 38 รายรักษาหายแล้วจำนวน 1,382ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 4 ราย ข้อมูลการได้รับการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดแพร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)/วัคซีน Sinovac จำนวน 128,440 โดส/วัคซีน Astrazeneca จำนวน 64,890 โดส/วัคซีน Pfizer จำนวน 4,200 โดส/วัคซีน Sinopharm จำนวน 5,000 โดส ภาคเอกชนได้รับจัดสรรวัคซีน Sinopharm จำนวน 6,980 โดส รวมทั้งสิ้น 209,510 โดส

จำนวนและร้อยละของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดแพร่ได้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเป้าหมาย 4,633 คนรับวัคซีนแล้ว 4,477 คน คิดเป็นร้อยละ 96.63 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนเป้าหมาย 10,756 คน รับวัคซีนแล้ว 5,573 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 กลุ่มบุคลากรด้านหน้า จำนวนเป้าหมาย 2,900 คน รับวัคซีนแล้ว 2,391 คน คิดเป็นร้อยละ 82.45 กลุ่มอาชีพเสี่ยงและองค์กรจำนวนเป้าหมาย 10,787 คนรับวัคซีนแล้วจำนวน 5,819 คน คิดเป็นร้อยละ 53.94 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนเป้าหมาย 118,019 คน ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 44,385 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวนเป้าหมาย 23,084 คน รับวัคซีนแล้ว 11,816 คน คิดเป็นร้อยละ 51.19 กลุ่มหญิงมีครรภ์จำนวนเป้าหมาย 1,229 คนรับวัคซีนแล้ว จำนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09 กลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวนเป้าหมาย 201,250 คน รับวัคซีนแล้ว 32,043 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92 รวมผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภาพรวมของจังหวัดแพร่ทั้งสิ้นร้อยละ 28.96
จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด- 19 และขยายระยะเวลาการดำเนินงานในสถานที่สำหรับกักกันตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ โรงแรมน้ำเงิน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดแพร่ และพิจารณายกเลิกการตั้งจุดตรวจด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดจำนวน 5 อำเภอ 5 จุด เพื่อให้บุคลากรด่านตรวจไปร่วมปฎิบัติหน้าที่คัดกรองโรคโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่อไป จำนวน 5 อำเภอ 5ด่าน ได้แก่ จุดควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บริเวณตำบลแม่จั๊วะฝั่งขาเข้าจังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จุดที่ 2 บริเวณตำบล หัวทุ่งอำเภอลอง จุดที่ 3 บริเวณตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จุดที่ 4 บริเวณตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง และจุดที่ 5 บริเวณจุดตรวจนางฟ้าทางหลวงหมายเลข 103 (ร้องกวาง-งาว)หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น