พช.สูงเม่น จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย การป้องกันปัญหาการทุจริต ในกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตในกองทุน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ


โดยมีกลุ่มป้าหมายคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ของอำเภอสูงเม่น
การจัดกิจกรรมเน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น