ทต.ช่อแฮ จัดประชุมประชาคม การแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปา

ทต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายก ทต.ช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมประชาคมกับชาวบ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ช่อแฮ โดย นายอนันต์ แดงชนะ กำนัน ต.ช่อแฮ พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจ้งการดำเนินการระบบประปาของหมู่บ้าน และขอมติที่ประชุมประชาคม ในการดำเนินการโอนย้ายระบบประปาของหมู่บ้าน มาใช้ระบบประปาของ ทต.ช่อแฮ เพื่อแก้ไขปัญาน้ำประปาไม่เพียงพอในการดำรงชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น