(มีคลิป) จ.ลำปาง เปิดโต๊ะบูรณาการซ้อมแผน TTX บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564

พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากทุกภาคส่วนหลายหน่วยงาน ในจังหวัดลำปาง ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรุนแรง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ในนามคณะทำงาน “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง” จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย เปิดพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมทำแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อตอบโต้ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยรุนแรงในเขตพื้นที่ โดยได้ร่วมกันนำบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 120 หน่วยงาน เข้านั่งโต๊ะรวมกลุ่มระดมความคิด ฝึกซ้อมทำแผนบูรณาการระดับจังหวัดในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขึ้น ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยมี นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฝึกซ้อมแผน มีหัวหน้าส่วนงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยสนับสนุน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณะเพื่อการกุศล จากทั้ง 13 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมปฏิบัติฝึกซ้อมทำแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุกรณีฉุกเฉิน “อัคคีภัย”

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลำปาง ในการที่จะเตรียมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยที่รุนแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง และอาจมีความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะระงับเหตุได้ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อระงับเหตุ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อจะให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติในการรับผิดชอบ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน มาบูรณาการทดสอบร่วมกัน

เพื่อจะได้ปรับปรุงและจัดทำแผนส่วนรวม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการประสาน และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหลัก กับ หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกัน รวมถึงมีความชัดเจน สามารถที่จะนำไปใช้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งการจัดทำแผนยังเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว

โดยในการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนครั้งนี้ ได้มีการสมมุติเหตุการณ์เกิดภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตบริเวณพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย แผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมืองแม่เมาะ บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จนทำให้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดไฟลุกไหม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำแผนกได้พยายามเข้าสกัดดับแล้ว แต่ไม่สามารถดับได้และสถานการณ์มีแนวโน้ม ที่จะรุนแรงขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 1 ถัง และมีรอยร้าว จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการประสานแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน-ภายนอก

ซึ่งทางหน่วยงานที่เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมแผน ก็ได้มีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เข้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อระงับเหตุตามลำดับขั้นตอน จนเหตุการณ์สงบลงได้ในที่สุด โดยแผนปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยดังกล่าว ทางคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง จะได้มีการนำไปฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาคสนาม (Field Trainning Exercise : FTX) อีกครั้ง ที่ บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมืองแม่เมาะ บ้านห้วยเป็ด ในวันที่ 16 กันยายน 2564 นี้ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่เข้าร่วมจัดทำแผน ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเผชิญเหตุมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น