จก.กบ.ทหาร ประชุมความก้าวหน้างานงบประมาณ และการส่งกำลังบำรุง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 พล.ร.ท. เกริกไชย วจนาภรณ์ ร.น. จก.กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานงบประมาณ และการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.31 สนภ.3 นทพ. รับฟังการบรรยายสรุป และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Web conference กับ สนภ.3 นทพ. และ นขต.สนภ.3 นทพ.

โดยมี พ.อ.ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กองบังคับการ สนภ. 3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น