แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ติดเชื้อ 11 คนนั้น ทต.สันกำแพงได้มีมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันกำแพง โดยทีมตรวจเคลื่อนที่เร็วสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ตรวจเชิงรุกให้กับคณะผู้บริหารและ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลสันกำแพงทุกคนโดยการ Swap test จำนวน 179 คน พบว่า ผู้ติดเชื้อ จำนวน 11 คน (เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 27 คน)

และเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่าคลัสเตอร์พนักงานในเทศบาลตำบลสันกำแพง ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ 14 ราย

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีผลออกมาเป็นลบทั้งหมดแต่จะแยกเป็นสองกลุ่มคือ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันและกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำไม่ต้องกักตัวแต่ต้องดูและสังเกตอาการตัวเองการกักตัวสำหรับผู้ที่เสี่ยงสูงไม่สะดวกในการกักตัวที่บ้านตัวเองเทศบาลฯ ได้จัดสถานที่กักตัวให้มีจำนวน 14 คน โดยเทศบาลฯจะเป็นผู้ควบคุมดูแลในการกักตัวร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สำหรับผู้เสี่ยงสูงสมัครใจกักตัวที่บ้านตนเองเทศบาลฯ ได้มอบให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคประจำหมู่บ้านได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ควบคุมดูแลมีทั้งหมดจำนวน 13 คน โดยกลุ่มนี้ทาง รพสต.บ้านตลาดจะเป็นหน่วยงานประสานงานโดยตรงกับผู้ใหญ่บ้านในการกักตัวรวมถึงผู้เสี่ยงสูงที่เป็นกลุ่มเครือญาติพี่น้องของผู้ติดเชื้อด้วย มาตรการด้านสาธารณสุขนั้น เทศบาลฯ ได้ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งทุกห้องในสำนักงานเทศบาล โดยครั้งแรกปฏิบัติการทำความสะอาดในวันที่ 13 กันยายน 2564 และครั้งที่2 วันที่ 14 กันยายน 2564 เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ทั้งนี้ตามมาตราการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด


มาตรการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง กองการศึกษา และ กองคลัง (งานพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษี) เทศบาลได้ทำการปิดห้องงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 -กองงานอื่น ๆ ได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขฯ ยังคงเปิดให้บริการเป็นปกติ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องให้บริการประชาชนและต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กองคลัง ในงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี ยังเปิดดำเนินการตามปกติ เนื่องจากห้วงเวลานี้อยู่ในระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ จำเป็นต้องปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 กันยายน2564 ที่สำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการในระยะนี้ เทศบาลตำบลสันกำแพงมีมาตรการจัดให้เจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ให้มีการคัดกรองด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการบริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยในพื้นที่ ไปโรงพยาบาลตาม แพทย์นัดเพื่อความปลอดภัยในห้วงนี้เทศบาลฯ ของดการให้บริการ และทางเทศบาลตำบลสันกำแพงขอขอบคุณมายังทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำที่ดีและมีความห่วงใย มา ณ ที่นี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น