นักเรียน รร.สันกำแพง รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สาขาเคมี

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพงรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สาขาเคมี “การศึกษา ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจาก พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ภาคเหนือ “
นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี ” การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ภาคเหนือ ” ในงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้จัดทำ : 1. นางสาวชุติกาญจน์ กันทวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา ชัยอาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษา : 1. นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
2. นายชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์
ที่ปรึกษาพิเศษ : ดร.วาสนา ประภาเลิศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น