การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet มี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานและนายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นตัวแทนในเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้ชื่นชมและยินดีกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ที่การพัฒนาผลการดำเนินงาน ITA แบบก้าวกระโดด

ร่วมแสดงความคิดเห็น