มช.จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 9 ท่าน ภายในงาน “CMU ED TALKS 21st Century Learning” แลกเปลี่ยนไอเดียการสอนจากแนวคิดของอาจารย์ต้นแบบ ซึ่งมีทั้งหมด 6 รางวัลประกอบไปด้วย

Best Practice Award ได้แก่ อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ คณะเกษตรศาสตร์,

Distinguished Educator Award ได้แก่ ผศ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อ.ทพ.อาณัติ เดวี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ทพญ.ดร.พิมเดือน รังสิยากูล คณะทันตแพทยศาสตร์,

Exemplary Award ได้แก่ อ.ชลันดา จันทร์โทน คณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ณัชชา กมล คณะศึกษาศาสตร์,

Winner Popular MOOC Award อ.ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง คณะมนุษยศาสตร์,

1st Runner-up Popular MOOC Award ได้แก่ ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล และ Asst.Prof. Traci Morachnick คณะบริหารธุรกิจ,

2nd runner-up Popular MOOC Award ได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ และ ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

โดยมีศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น