พช.สูงเม่น ประชุมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

…….เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวดล สุนทรเนติวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
…….โดยมีนายชณภพ ไกรศักดิ์ เจ้าของแปลงโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 1 ไร่ มาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนฯ
…….ในการนี้นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ดำเนินการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
…….โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอด การส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
……โดยมีกลุ่มป้าหมายผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่นๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
…….การจัดกิจกรรมเน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น